Nhớ Ơi !

 

Thuyền tnh đ lỡ chuyến trăm năm,

Gc bể chn trời kh viếng thăm,

Kẻ chốn bụi hồng, người tin cảnh,

Lm sao ấpmối tnh thm!

 

 

Giờ đy mnh đ cch m Dương,

Anh một phương chờ em một phương ,

Nhớ anh chưa lc no ngui nhớ,

Vai chẳng tựa đầu, sao ngt hương ?

 

 

mng anh vẫn mi bn em,

Cung đn du dặt nhớ nhung thm,

Sống thực hay l say mộng ảo?

Snh vai dạo bước ci thần tin ?